• Năm 2017 : 28,515,874,365 VND tỷ đồng
  • Năm 2017 : 29,489,811,771 VND tỷ đồng
  • Năm 2016 : 19,087,113,824 VND tỷ đồng
  • Năm 2015 : 14,444,671,587 VND tỷ đồng
  • Năm 2014 : 6,479,849,968 VND tỷ đồng